ستمی جدید بر علیه زنان - کانون عاشقان شهادت

سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
درباره سایت
کانون عاشقان شهادت

ستمی جدید بر علیه زنان

آنچه از متون و شواهد تاریخی بر می آید جهل و زور دو عامل اصلی ستم به زن و فرو دستی آنان در طول تاریخ بوده است . فمینیسم عکس العملی طبیعی برای دیده شدن و به حساب آمدن زن در دنیای غرب بود . حرکت دستپاچه و بدون تدبیری چون فمینیسم ، منجر به ستم جدیدی به زن شد ، ستم برابری ، ستمی جدید ، ادامه ستم کهنسال ولی به شکل متفاوت . در این میان نگاه زیبا و متعادل اسلام و تعابیر رهبر انقلاب به زن – این ریحانه آفرینش – روشنایی بخش این فضای تاریک ومبهم است چنانچه در سخنان حکمیانه ایشان آمده است . ماباید در مورد مساله زن نگاه جامع داشته باشیم و این نگاه جامع در اسلام هست " مساله ارزش گذاری به اصلات زن ،زن بودن ،برای زن یک ارزش والاست . یک اصل است . به هیچ وجه تشبه به مردان برای زن ارزشبه حساب نمی آید همچنان که برای مردها تشبه به زنان ارزش به حساب نمی آید "


نویسنده :
تاریخ : یکشنبه 90 آبان 15 9:21 صبح
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید